سرویس‌های ادواری

1) سرويس هاي دوره اي پيش بيني شده در اين دفترچه با توجه به توصيه هاي کارخانه سازنده اين خودرو بوده است و انجام به موقع آنها شما را در نگهداري خودرو در وضعيت مطلوب ياري و شرايط رانندگي اطمينان بخشي را فراهم م یکند. هنگام انجام اين سرويس ها، سيستم ها و قسمت هاي پيش بيني شده خودرو مورد بررسي و بازديد قرار گرفته می شود و برخي تعميرات، تنظيمات و تعويض قطعات روي آن صورت ميگيرد که عدم انجام به موقع اين سرويس ها با توجه به خساراتي که به بار می آورد،هزينه هاي تعمير و نگهداري خودرو را افزايش ميدهند. بر همين اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در اين دفترچه نسبت به انجام سرويس هاي ادواري خودروي خود، با مراجعه به يکي از نمايندگي هاي مجاز اقدام کنید.

2) هزينه هاي اجرت، مواد و قطعات مصرفي (از قبيل: روغن،فيلتر، ضد يخ) در هر يک از سرويس هاي ادواري، توسط مشتري پرداخت می شود.

3) جدول سرویس های ادواری به شرح زیر است:

علائم جدول

I : بازديد : بازديد نمودن و تميز كردن ، تعمير كردن و تنظيم كردن يا در صورت لزوم تعويض نمودن

R : تعويض كردن

T : سفت كردن

C : تميز كردن

sharayet v zavabet erae service dorei

sharayet v zavabet erae service dorei1